Wypisz cechy wspólne dla ciał stałych i cieczy
Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością.. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych metodą kalorymetryczną 2/4 W niniejszym ćwiczeniu wyznaczamy ciepło właściwe ciał stałych metodą .Wskaż właściwości gazów (A), cieczy (B) i ciał stałych (C).. fizyka 0 ocen .. Gazy w znacznym stopniu zmieniają swoją objętość.. Kruchość - to cecha ciał stałych tak jak szkło lub kreda (pod wpływem siły ciało kruszy się, np. kreda).🎓 Wymień cechy wspólne roślin pierwotnie wodnych i lądowych.. Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość.. Mają własny, określony kształt.. Niektóre odznaczają się plastycznością.. 2010-01-06 20:21:37 wypisz cechy ciał stałych ,gazowych i ciekłych 2010-03-10 19:39:34 Jakie są własności ciał stałych ?. Pewne własności cieczy pokrywają się z własnościami ciał stałych, inne - gazów • Zmiany stanu skupienia ciał • Sublimacja - bezpośrednie przejście ze stanu stałego w stan gazowy, resublimacja - zjawisko odwrotne • Temperatura krytyczna (dla każdej substancji) jest towypisz cechy ciał stałych,gazowych i ciekłych.. Zaznacz odpowiednie kwadraty.. Wśród ciał sprężystych najmniejszy moduł Younga ma guma miękka, dla której E = 9,81 107 N/m2.włąsciwości ciał stałych: - trudno jest zmienić ich objętość i kształt - mogą one być sprężyste, kruche i plastyczne - moze zmienić sie ich stan skupienia pod wpływem wysokiej temperatury - niektóre przewodzą prąd i ciepło (np:metale) - niektóre nie przewodzą prądu i ciepła (np:niemetale) właściwości cieczy : - nie maja własnego kształtu - są nieściśliwe - mają .Badając właściwości ciał stałych (czyli ciał w stałym stanie skupienia), możemy wyróżnić ich cztery charakterystyczne cechy: ..

Podaj cechy wspólne ciał stałych i gazów ...

Plastyczność - to zdolność do trwałej zmiany kształtu.. Dla metali np. sięgają wartości rzędu 1010lub nawet l011 N/m2.. Dla stali twardej E = 2,16 l011 N/m2, dla stali miękkiej E = 9,81 1010 N/m2 natomiast dla ołowiu E = 1,47 1010 N/m2.. Jakie znamy stany skupienia?. Z jednej strony cząsteczki cieczy pozostają w odległościach zbliżonych do charakterystycznych dla ciał stałych (nieco większych od średnicy ich cząsteczek), z drugiej - swobodnie przemieszczają się względem siebie (charakteryzują się wysoką ruchliwością).podaj przykłady ciał stałych, cieczy i gazów 2011-02-27 17:44:45 Okresl stan skupienia podanych postaci Deszcz,mgla,szron,para wodna,grad,rosa,lód,snieg zadanie 2 jest takie podaj po 3 przyklady cial stalych cieczy i gazu z najbliszego otoczenia 2010-12-08 13:55:34Wartości modułu Younga są zwykle bardzo wielkie.. Jakoś trzeba je nazwać, zatem .Ciecze różnią się od ciał stałych przede wszystkim tym, że cząsteczki w cieczach mają większą swobodę ruchu.. :) rozalia80; 2.01.2010 Gazy: są najbardziej ściśliwe i rozprężliwe, przyjmują kształt naczynia w, w którym się znajdują, odległości międzycząsteczkowe są największe, a siły działające między tymi cząsteczkami są najmniejsze.stałym i gazowym .. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością..

Cechy gazów, ciał stałych i cieczy.

- ściana - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. stykających się cieczy, gazów i ciał stałych w wyniku ruchu ich cząsteczek, b) niestukających się cieczy i gazów, .. Wypisz pięć początkowych wyrazów ciągu określonego wzorem a_n = 2n + 2/3 n i określ jego .W ciałach amorficznych drobiny są ułożone przypadkowo i przypominają układ drobin charakterystyczny dla cieczy, który został nagle zamrożony i utrwalony w postaci ciała stałego.. Właściwość A B C 1.. Gdy próbujesz ścisnąć lub rozciągnąć monetę, okazuje się, że nie jesteś w stanie tego zrobić (przynajmniej w żaden zauważalny sposób).Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość.. Niektóre ciała stałe.Ciała stałe mogą być plastyczne (kowalne) (np. plastelina).. ; Ciepło właściwe mówi nam jak trudno jest ogrzać dane ciało.Substancje o niskim cieple właściwym łatwo zmieniają swoją temperaturę, natomiast te o wysokim wymagają dla osiągnięcia identycznego efektu włożenia ./ Archive by Category Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.. Zmiany stanów skupienia Wiemy, że substancje mogą zmieniać swoje stany skupienia.. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić.. Niektóre ciała stałe (np.:metale,grafit) są dobrymi przednikami ciepła i elektryczności.1..

Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić.

Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń.. Przyjmują kształt naczynia.. Co to jest ciało stałe .. Cechą każdej cieczy, jest lepkość, czyli inaczej tarcie wewnętrzne powodujące opór przeciwko płynięciu.. Są ściśliwe.Ciepło właściwe jest cechą charakterystyczną substancji (tzw. stałą materiałową).. Budowa wewnętrzna ciał stałych ma wpływ na ich właściwości fizyczne.Natomiast dla ciał stałych i cieczy - ze względu na ich dużo mniejszą rozszerzalność cieplną - różnica ta jest bardzo niewielka.. Właściwości ciał stałych: - mają własny określony kształt i objętość; - odznaczają się różnymi cechami takimi jak: twardość ciał określa się za pomocą skali Mohsa (najtwardszym minerałem jest diament, który ma 10 w skali Mohsa) .. przydatne dla klasy 7 fajne .Właściwości ciał stałych, np. plastyczność ?. Po ich przekroczeniu ciało odkształca się trwale (plastycznie, a potem ulega rozerwaniu).Ciała stałe cechują się zachowywaniem swojego pierwotnego kształtu (jest to ich podstawową cechą mechaniczną), dlatego też są niezastąpionym materiałem technicznym.. Ciecze i ciała stałe w stopniu mniejszym.. Ponadto zależy ono od warunków zewnętrznych: ciśnienia oraz temperatury..

...Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów - FIZYKA.

Zależność ta jest słuszna tylko dla pewnych przyrostów długości.. Uczeni dowiedli, że lód, woda i para wodna to jedna i ta sama substancja, ale w różnych postaciach określanych jako stany skupienia stany skupienia.Znajdujące się w powietrzu tlen i azot to gazy, z kolei olej, woda czy benzyna to ciecze, a sól, cukier lub węgiel kamienny to ciała stałe.Właściowści ciał stałych, cieczy i gazów 2010-01-07 18:52:49; Podaj kilka przykładów właściwości fizycznych ciał stałych, cieczy i gazów 2011-02-06 17:54:14; Jakie są właściowości ciał stałych i cieczy?. Niektóre ciała stałe są plastyczne dopiero w wysokiej temperaturze (np. żelazo).. Większość ciał stałych ma strukturę krystaliczną, a to oznacza, że atomy w tych ciałach stałych mogą w zasadzie wykonywać tylko ruchy drgające wokół uporządkowanych punktów w przestrzeni, tworzących sieci .Powierzchnie ciał stałych i cieczy nagrzewają się dzięki podczerwieni, ponieważ częstotliwość fali i częstotliwość drgań cząsteczek ciał stałych i cieczy są zbliżone..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt