Napisz zdania w czasie past simple lub present continuous
-z czasem present simple używamy przysłówków częstotliwości, takich jak: never, sometimes, usually.Napisz 3 Przykładowe zdania w CZasie Present Continous, Twierdzące, Pytające, Oznajmiające , ;) Daje Naj , ( oczywiście przetłumaczone) 2013-10-10 19:43:30 Napisz 5 zdań w czasie Past Continous ( muszą być różne ) zdania twierdzące , przeczące i pytające 2013-11-04 19:25:44Wstaw czasownik w odpowiednim czasie present simple, present continuous lub past simple 2012-01-02 18:02:10; Present Simple, Present Continuous 2013-10-02 19:52:21; Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach w czasie past simple, present perfect lub present perfect continuous.. GŁÓWNY (3 os.l.poj.. The burglars broke into the house…Aby utworzyć przeczenie w czasie Present Continuous, wystarczy wstawić słówko not po odpowiednio odmienionym czasowniku to be.. Osoba + was/were + czasownik-ing + reszta zdaniaPresent Continuous stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami.. 2014-01-11 15:01:33 Napisz 5 zdań w czasie Past Simple .Napisz zdania twierdzące i pytające, używając czasu present continuous.. Charakterystyczne są dla niego poniższe określenia czasu: yesterday - wczorajWidząc, że w zdaniu musimy użyć takiego okolicznika, poznajemy, że potrzebny będzie nam właśnie ten a nie inny czas.. Robiło się ciemno.. Zdania twierdzące Aby utworzyć zdanie twierdzące, należy .Present Simple: czas teraźniejszy..

2015-05-27 16:13:57napisz zdania w czasie past continous...pomocy!

Past Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego Do konstrukcji zdania twierdzącego potrzebujemy odmienionej formy czasownika to be w czasie przeszłym (was/were) i czasownika z końcówką -ing.. PRESENT SIPMLE: ZASTOSOWANIE: -tego czasu używamy, aby opisać fakty, powtarzające się czynności lub stany niezmienne.. Czas ten najczęściej opisuje czynność, która jest w tej chwili wykonywana.10 zdań czas Past Simple 2010-04-07 19:01:31 Napisz 5 zdań w czasie Past Simple z użyciem następujących czasowników: buy, go, learn,watch,be.. Present Simple wyróżnia się dwiema konstrukcjami zdania - z czasownikiem to be oraz z .Czasownik to be ( w czasie przeszłym was w 1 i 3 os. l.poj.. W Present Simple okoliczniki dzielimy na dwie główne grupy: stojące przed czasownikiem i stojące na końcu zdania.Czas Past Continuous (Czas przeszły ciągły) I was studying at 8 o'clock.. Liczba pojedyncza 1 os. I was working hard.. Dzisiejszego czasu używamy w trzech sytuacjach: czynności i sytuacje trwające w przeszłości, w określonym czasie I was writing an article yesterday at 7. czynności, które trwały, gdy wydarzyło się coś innego (w zdaniu łączymy czas Past Continuous i Past Simple)Napisz, jakie są zasady użycia czasu Present Simple oraz charakterystyczne wyrazy związane z tym czasem.. Czas teraźniejszy ciągły..

W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych.

Klimat się ociepla.. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem.Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.Przydatność 70% Czas Past Continuous.. + CZASOW.. Was łączy się z I, she, he, it Were łączy się z you, we, you (wy), they Zdania oznajmujące : Byłem w sklepie.- I was in shop.. 2 os.Opis czasu Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o: czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich - możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy "now" (teraz) albo "at the moment" (w tej chwili); stanach chwilowych, np. I'm staying in a hotel.Past Simple i Present Perfect - budowa i zastosowanie.. -(e)s) + … + (określ.przysł.). Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous).. ), zaplanowanej przyszłości (np. Jutro zaczynam kurs .Czas ten wyraza czynnosci , ktore zostały wykonane w przeszłości , a moment ich wykonania jest dokładnie okreslony.. - Uczyłem się o godzinie ósmej.. Present Continuous napisz kiedy używamy, i jakie są zdania twierdzące , pytające , przeczące 2010-04-10 09:18:26Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego..

I odwrotnie - układając zdania w danym czasie, wiemy, jakie okoliczniki możemy stosować.

1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli.. Plssss pomóżcie to na jutro, daję naj.. Opis czasu.. Past Simple (podmiot + II forma czasownika) to czas, którego używamy do mówienia o sytuacjach i czynnościach, które wydarzyły się i zakończyły w określonym punkcie w czasie w przeszłości.. Budowa czasu Past Simple prezentuje się następująco: Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania John bought a car yesterday.Czas Present Continuous.. Zastosowanie: - czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla określenia .Aby poprawnie powiedzieć coś w angielskim czasie przeszłym past continuous znowu (jak w present continuous) musimy wiedzieć jak odmienia się słówko być we wszystkich osobach, tylko że w przeszłości (być pełni tu funkcję tak zwanego czasownika posiłkowego, który sam w sobie nic nie znaczy, ale tworzy gramatykę zdania).Zastosowanie czasu Past Continuous.. ), sytuacjach zmieniających się (np. Czas Past Continuous jest to czas przeszły ciągły, którego używamy, by opisać czynności niedokonane, trwające w określonym momencie w przeszłości, równolegle w przeszłości, a także te, które zostały przerwane przez inną czynność.Past Simple - czas przeszły prosty..

2012-03-01 18:21:01; Opisz fotografie, używając formy twierdzącej i przeczącej czasu Present continuous.

THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.). Podmiot + odmieniony to be + not + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania I am not doing the dishes now.. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o: czynnościach wykonywanych w danym momencie (np. ), sytuacjach tymczasowych (np. On dużo pracuje w tych dniach.. Ze względu na dość nieskomplikowaną budowę i jasne zasady użycia, cieszy się o wiele większą sympatia, niż np.Czas Past Simple jest również jednym z najczęściej używanych czasów, szczególnie w przypadku amerykańskiej odmiany języka angielskiego, w której to niejednokrotnie zastępuje czas Present Perfect.. Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, to jedno z najbardziej podstawowych zagadnień dotyczących języka angielskiego..Komentarze

Brak komentarzy.