Wypisz najważniejsze postanowienia artykułów henrykowskich
-W sprawach polityki wewnętrzej, zagranicznej, a także wojny król nie mógł decydować bez zgody sejmu.Artykuły henrykowskie - dokument uchwalony na sejmie elekcyjnym w 1573 r., podczas wyboru na króla Henryka Walezego (pierwszego władcy elekcyjnego), określający uprawnienia króla i zasady ustrojowe Rzeczypospolitej.W swoich postanowieniach artykuły henrykowskie przyznawały szeroką autonomię i przywileje szlachcie, przez co jeszcze bardziej osłabiały pozycję króla w kraju.. Wojny z Rosjąnajważniejsze dzieła Michała Anioła, Leonarda da Vinci i Rafaela podaje przyczyny narodzin .. postanowienia.. 4 reformacją - oblicza, jak długo obradował sobór trydencki i zaznacza to na osi czasu (daty powinny być podane .. Przede wszystkim rozwiązywały one konkretny problem i dylematy, w których obliczu stanęło społeczeństwo Rzeczypospolitej oraz jego elity po śmierci Zygmunta Augusta.. Jako pierwszemu przedłożono je właśnie Henrykowi (stąd nazwa).Artykuły henrykowskie potwierdzały ponadto dawny zakaz nieodpłatnego wyprowadzania pospolitego ruszenia za granicę oraz obowiązek utrzymywania wojska kwarcianego przez króla.. 23 fiszki emil861) charakteryzuje najważniejsze osiągnięcia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze; 2) podaje przykłady osiągnięć cywilizacyjnych antyku, które mają wpływ na cywilizację współczesną..

XI.najważniejsze postanowienia .

W Rzeczypospolitej szlacheckiej.. Rzeczpospolita w XVI wieku - pytaniapostanowienia 1573 Tolerancja religijna, Innowierca, Arianie Pierwsza wolna elekcja Postanowienia artykułów henrykowskich, Postanowienia pactów conventów, Następstwa wolnych elekcji 1572, 1573 Zygmunt II August, Henryk Walezy Interrex, Rokosz, Artykuły henrykowskie, Pacta conventa, Prymas Polski, Wolna elekcjaPostanowienia artykułów henrykowskich, ich wpływ na ustrój Rzeczpospolitej, geneza i tło historyczne ich powstania, a także konsekwencje z nich wynikające.. N: Jakie zobowiązania powziął Henryk WalezyArtykuły henrykowskie - „konstytucja" Rzeczypospolitej; postanowienia .. Skutki dwóch reform .. artykułów henrykowskich i pacta conventa dla ograniczenia władzy królewskiej; rozumie znaczenienajważniejsze postanowienia Rozdział II.. Artykuły henrykowskie Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) - polsko- litewskie akty prawne sformułowane w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta, spisane na sejmie elekcyjnym 1573 roku, którego głównym zadaniem było wybranie monarchy.Artykuły henrykowskie - postanowienia Uzyskanie tronu przez Henryka Walezego wiązało się ze złożeniem przez niego zobowiązania, że przywileje szlachty zostaną zachowane, a dotychczasowy ustrój Polski nie zostanie zmieniony..

Zdający:postanowienia.

Według artykułów henrykowskich decyzje o wysyłaniu poselstw .Do artykułów henrykowskich należały także postanowienia konfederacji warszawskiej, dotyczące tolerancji religijnej.. Chrześcijaństwo.. W obronie granic Rzeczypospolitej 1.. Nieco inne zobowiązania zawarte były w pactach conventach.. Artykułów henrykowskich i pacta conventa na pozycję monarchy w Rzeczypospolitej Rozdział III.. - doskonalenie pracy z tekstem źródłowym.. W wypadku pogwałcenia postanowień przez króla, szlachta miała prawo do wypowiedzenia posłuszeństwa.. Była to umowa publiczno-prawna pomiędzy każdorazowym elektem a .W przypadku władzy królewskiej, postanowienia artykułów, będące rozwiązaniem konstytucyjnym, sprowadzały się do ustawowego rozdziału zadań oraz uprawnień do podejmowania decyzji przez króla na sprawy wymagające wspólnej decyzji w radzie królewskiej oraz na wszystkie pozostałe, w których władca mógł podejmować decyzje .Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 - 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu Cecilienhof) - spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.. „Owe artykuły to nasza jedyna przed dobą stanisławowską pisana konstytucja" - pisał o nich prof. Władysław Konopczyński.Artykuły henrykowskie - dokument uchwalony na sejmie elekcyjnym w 1573 r., podczas wyboru na króla Henryka Walezego (pierwszego władcy elekcyjnego), określający uprawnienia króla i zasady ustrojowe Rzeczypospolitej..

Uczeń potrafi:analiza artykułów henrykowskich i pacta conventa.

Stanowiły prawo niezmienne, jednakowe dla każdego króla, i były zatwierdzane przez wszystkich kolejnych władców.Główne postanowienia: -Król miał przestrzegać uchwalonych w 1573 roku zasad tolerancji religijnej w celu zapewnienia pokoju w państwie.. Miały również znaczenie dla rozwoju świadomości politycznej obywateli.Według omawianego postanowienia artykułów henrykowskich czas sejmowania ograniczono do 43 dni.. POCZĄTKI RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW.. Wprowadzono do nich również postanowienia konfederacji warszawskiej 1573, dotyczące tolerancji religijnej.Znaczenie Artykułów henrykowskich można widzieć na wielu poziomach, oceniać z wielu perspektyw.. Uczeń: 1. charakteryzuje stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczypospolitej; 2. wyjaśnia okoliczności uchwalenia artykułów henrykowskich i przedstawia zasady wolnej elekcji; omawia przebieg i rezultaty pierwszych wolnych elekcji.. W spotkaniu wzięli udział przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin oraz prezydent USA Harry Truman, który zastąpił zmarłego w kwietniu Franklina Delano Roosevelta.Trzecim uczestnikiem konferencji był premier .Najważniejsze znaczenie w kraju miała szlachta.. W tym czasie omówione miały być propozycje legislacyjne tronu, inicjatywy szlacheckie, sprawy międzynarodowe i coraz częściej partykularne problemy poszczególnych województw.W skład artykułów weszły także postanowienia konfederacji warszawskiej, gwarantującej wolność religijną..

Następnie uczniowie zostają podzieleni na 4 ... Jakie były najważniejsze postanowienia artykułów henrykowskich?

Najważniejsze prawa potwierdzane artykułami henrykowskimi stanowiły, że: władca potwierdzał zasadę wolnej elekcji, czyli miał nie dążyć do wyznaczania lub wyboru następcy za własnego życia,, Wymień najważniejsze postanowienia artykułów henrykowskich., Co było najważniejszym szlakiem handlowym w Rzeczpospolitej w XVI w.. Przede wszystkim rozwiązywały one konkretny problem i dylematy, w których obliczu stanęło społeczeństwo Rzeczypospolitej oraz jego elity po śmierci Zygmunta Augusta.. W artykułach znalazło się także zastrzeżenia, że w przypadku nieprzestrzegania przez króla praw krajowych szlachta może wypowiedzieć mu posłuszeństwo.postanowienia konfederacji warszawskiej i artykułów henrykowskich (P).. Poznaj je wraz z Fiszkoteką!. Pacta conventa, sejm elekcyjny, wolna elekcja…Znaczenie Artykułów henrykowskich można widzieć na wielu poziomach, oceniać z wielu perspektyw.. Miały również znaczenie dla rozwoju świadomości politycznej obywateli.445 lat temu, 20 maja 1573 r., ogłoszono ustalone na sejmie elekcyjnym artykuły zwane henrykowskimi, określające ustrój Rzeczypospolitej pod panowaniem królów elekcyjnych.. Zobowiązania te nazwano później artykułami henrykowskimi.Do przestrzegania artykułów henrykowskich musiał się zobowiązać każdy nowo obrany władca pol.. Uczeń rozumie: pojęcia: wolna elekcja, konfederacja warszawska, absolutyzm, artykuły henrykowskie, pacta conventa (P), konfederacje wojewódzkie, interreks (PP), znaczenie aktu konfederacji warszawskiej (PP).. Jej liczba sięgała 10% całej ludności zamieszkującej ziemie polskie- był to jeden z najwyższych procentowych wyników w całej Europie.. Szlachta stanowiła dość silnie zróżnicowaną grupę pod względem majątkowym.. jako siostra Zygmunta Augusta i symbol dynastii ( 2 min).. Jezuici i ich działanie.. Artykuly henrykowskie i pacta conventa stanowiły istotę ówczesnej Rzeczpospolitej w dobie wolnych elekcji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt