Napisz program który poprosi użytkownika o podanie liczby godzin i minut
)Napisz program, który poprosi o podanie wieku dla poszczególnych osób w rodzinie.. Chodzi o to, aby została zrozumiana przez Ciebie zasada działania i idea pętli while.9.. */ int dlugosc; cout endl "Podaj dlugosc kreski: "; cin >> dlugosc; while (dlugosc 0) {cout "Dlugosc musi byc .Napisz program, który poprosi użytkownika o podanie dwóch liczb a i b. Program po pobraniu liczb ma wypisać, która liczba jest większa.. Ćwiczenie 3 .. Napisz program, który sprawdza, czy dana liczba jest liczbą pierwszą.Poproś użytkownika o podanie dwóch napisów, przy czym drugi z nich musi być 1-literowy (jeśli nie jest, wypisz komunikat o błędzie).. Problem polega na tym, że nie wypisuje pra.4.. Następnie napisz, ile razy drugi napis mieści się w pierwszym.. ZADANIE 5.2 Napisz programy wyznaczanie ilorazu dwóch liczb, wartość funkcji wymiernej w punkcie (zadania z zestawu 4), które nie przyjmują od użytkownika .6. funkcja main() ma przekazać obie te wartości do funkcji typu void, która je wyświetli w formie jak poniżej: Podaj liczbę godzin: 9 Podaj liczbę minut: 28 Czas: 9:28 Mój kod:Napisz program proszący użytkownika o podanie liczby godzin i minut.. Napisz program, który wczytuje do tablicy elementy macierzy A o wymiarze n na k (n,k<20) oraz: a. oblicza i wyświetla macierz sum elementów w wierszu, b. oblicza i wyświetla macierz sum elementów w kolumnie..

Napisz program, który poprosi użytkownika o podanie liczby godzin i minut.

Ćwiczenie 9.. ZADANIE 7.4.8 Napisz program wyznaczający sumę n początkowych liczb, których suma cyfr jest liczbą parzystą.. (rozwiązanie).. Utwórz i uruchom program do obliczania długości przekątnej kwadratuProgramy napisane w dev.cpp, ale powinny skompilować się na innych komplilatorach.. Program również wypisać na ekranie czy większa liczba jest dodatnia czy ujemna.. Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12>.C++ 1.. Przykadowe rozwizanie .n - liczba naturalna, nieparzysta, na której ma być s - suma kolejnych liczb nieparzystych aż do n-tej i - kolejna liczba nieparzysta - licznik (1, 3, 5, …, n) 18.. Zrobiłem mniej więcej coś takiego, jest podawanie liczb oraz wypisywanie liczby min i max.. Dla zmiennych x, y, suma, roznica, iloczyn i iloraz naley przyj format wywietlania ich na ekranie z dokadnoci dwóch miejsc po kropce.. Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru1.7 Napisz program, który oblicza sum, rónic, iloczyn i iloraz dla dwóch liczb x i y wprowadzanych z klawiatury.. Liczbę n należy pobrać od użytkownika.. Przykład: ananas, a à 'a' mieści się 3 razy w 'ananas' 2.Napisz program, który poprosi o podanie dwóch liczb rzeczywistych i wyświetli wynik mnożenia obu zmiennych..

Czas: 9:28Napisz program, który poprosi użytkownika o podanie liczby godzin i minut.

Ćwiczenie 4Sprawdź jak napisać podanie, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem podania.. Zadanko niby proste, ale nie wiem jak sprawić by użytkownik mógł podać poprawny mumer 3 razy.Napisz program, który wyświetli podane przez użytkownika słowo od tyłu z góry do dołu (wykorzystaj tablicę znakową) Napisz program, który wylosuje 5 liczb z przedziału od 1 do 5 i zapisze ich wartości do tablicy a następnie wyświetli jej wartości; Napisz program, który wylosuje liczbę parzystą z przedziału od -4 do 10 a .Napisz Artyku ł Skrypty.htaccess .. Program wczytuje od użytkownika liczbę tworzy tablice i wczytuje do niej tyle liczb ile podał w zmiennej n. C++ Zamiana liczb arabskich z przedziału od 0 do 3999 na liczby rzymskie Program zamienia liczby arabskie z przedziału od 0 do 3999 na liczby rzymskie.Muszę napisać program, który z 10 liczb wczytanych z klawiatury znajduje liczbę największa i najmniejszą, oczywiście przy użyciu pętli for.. Napisz program, który przy podanych dwóch zmiennych podniesie wartość pierwszej zmiennej do potęgi równej wartości drugiej zmiennej (bez użycia funkcji power).. także: Podanie o pracę Podanie.. Funkcja main() ma przekazać obie te wartości do funkcji typu void, która je wyświtli w formacie jak poniżej; Podaj liczbę godzin; 9. Podaj liczbę minut: 28 ..

Pozdrawiam ExNapisz program, który poprosi użytkownika o podanie liczb godzin i minut.

Tymczasem ja zabieram się za rozdział 3 w mojej książce.. Treść zadań jako komentarz w programie.. W pierwszym programie wykonaj pętlę for, a w drugim while.. W przeciwnym przypadku powinien wypisać komunikat informujący, która liczba (podstawa lub wykładnik) przekracza .-- Napisz program, który poprosi o podanie imienia i nazwiska (zarówno imię jak i nazwisko powinno być przechowywane w osobnych zmiennych), -- a następnie wyświetli na ekranie napis: Witaj imię nazwisko!Napisz program, który poprosi użytkownika o podanie liczby godzin i minut.. przykład: Podaj swój wiek:18 Podaj wiek mamy:40 Podaj wiek taty: 45 ja mam - 18 lat moja mama ma 40 lat a tata 45 lat.. W pro-gramie przyjmujemy, e liczby x i y s typu float (rzeczywi-stego).. Funkcja main() ma przekazać obie te wartości do funkcji typu void, która je wyświetli w formacie jak poniżej: Podaj liczbę godzin: 9 Podaj liczbę minut: 28 Czas: 9:28.. Program jest do szkoły.. Funkcja main() ma przekazać obie te wartości do funkcji typu void, która wyświetli je w formacie jak poniżej: Podaj liczbę godzin: 9 Podaj liczbę minut: 28 Czas: 9:28 RozwiązanieNapisz program, który poprosi użytkownika o podanie liczby sekund (zmienna typu long albo long long, jeśli są dostępne) jako wartości całkowitej (użyj typu long) i pokaże odpowiednik przekazanej liczby w dniach, godzinach, minutach i sekundach..

Napisz program, który pobierze od użytkownika jego imię i powita np.: Witaj, Jan.

Zakładamy, że możliwe są tylko 3 próby podania poprawnego numeru.. Liczbę n należy pobrać od użytkownika.1.Napisz program, który dla wczytanej z klawiatury liczby n wypisuje na ekranie wszystkie liczby z przedziału 1…n podzielne przez 7 których ostatnia cyfra to 1.. Podanie to taka forma wypowiedzi, która zawiera prośbę skierowaną do osoby/instytucji/firmy o coś konkretnego.Poza tym program ten nie jest dobrze napisany (gdyby wpisywać tylko ujemne liczby, bo wyjdzie, że maksimum równe jest 0 - zmienna n powinna być ustawiona na pierwszą wczytaną liczbę).. Napisz instrukcje, które ponawiają wczytywanie liczby całkowitej x, aż do momentu, gdy x (0,15].. 2.Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. Użyj stałej symbolicznej, aby zapisać liczbę godzin w dniu, minut w godzinie i sekund w .Napisz program, który pobierze do tablicy żądaną ilość liczb i wypisze liczby większe od średniej z wszystkich liczb.. Funkcja main() ma przekazać obie te wartości do funkcji typu void, która je wyświetli w formacie jak poniżej: Podaj liczbę godzin: 9 Podaj liczbę minut: 28 Czas: 9:28 8.. Napisz program, który pobierze jako argumenty z linii komend nazwy dwóch plików i przekopiuje zawartość pierwszego pliku do drugiego (tworząc lub zamazując drugi).. Program powinien działać dla liczb z zakresu od 1 do 10.. Zmodyfikuj powyższe zadanie, tak aby programy obliczały sumę liczb od 1 do 15.. Napisz program, który wczytuje ze standardowego wejścia dwie liczby całkowite i wypisuje tą o większej .Napisz program, który wczytuje z klawiatury poprawny numer miesiąca, tzn. liczbę z przedziału <1,12> .. Za pomocą pętli for, napisz program, który oblicza silnię liczby podanej przez użytkownika.Napisz programy wyznaczające pola figur geometrycznych i objętości brył (zadania z zestawu 3), które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków.. Napisz program, który wypisuje na ekranie liczy od 0 do wybranego ograniczenia co 10, czyli 0, 10, 20, 30…itd.. ZADANIE 7.4.9 Napisz program wyznaczający sumę n początkowych liczb, których suma cyfr jest liczbą pierwszą.. Napisz program "prk.py", który obliczy wszystkie pierwiastki rzeczywiste równania kwadratowego o postaci ax2+bx+c=0, gdzie a, b i c podaje użytkownik.Napisz program, który wypisuje na ekranie Twoje imię wybraną przez Ciebie ilość razy (rozwiązanie).. Pierwiastek z danej liczby (dwie możliwości zapisu algorytmu) a<0 STOP „program" działa do momentu podania właściwej liczby, czyli nieujemnej (a>=0) pierwiastek:= T NNapisz program "parzyste.py", który wczyta od użytkownika liczbę całkowitą i wyświetli informację, czy jest to liczba parzysta, czy nieparzysta..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt