Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami
W przypadku nieprawidłowego przyporządkowania nazwy województwa do nr na mapie za wypełnienie całego wiersza w tabeli otrzymasz 0 punktów.Wpisz do tabeli wybrane z niżej podanych nazwy obiektów geograficznych, rozpoznanych na podstawie opisów oraz odpowiadające im numery zamieszczone na mapie ( str. 9 ).• nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą A.. Numerami od 1. do 4. oznaczono wybrane prądy morskie.. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona.. Góry Kaukaz.. Opis obiektu Nazwa obiektu Miejscowość o współrzędnych geograficznych 53º 49′ N, 21º 32′ E.. 2010 .Zadanie 2 (2pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.. Uwaga!. Zadanie 2.. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra.. Ćwiczenie 1.. Przyporządkuj wymienionym w tabeli państwom odpowiednie terminy i nazwy geograficzne.. Korzystając z atlasu geograficznego, wpisz we właściwe miejsca tabeli nazwy tych gór wraz zodpowiadającymi im numerami.Na zdjęciu lotniczym wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1, A2, B2.. Dobierz do opisów właściwe województwa.. Zadanie 2.. 2010-10-03 17:59:14; Korzystając z podręcznika oraz atlasu geograficznego, wykonaj poniższe polecenia: 2010-04-09 22:18:25Współrzędne geograficzne następujących miast i obiektów 2011-10-21 20:20:45; Na mapie zaznaczono nr..

2.Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami.

Wpisz do tabeli odpowiednie litery.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. 4 .Krainy geograficzne w Polsce - podział Polski na obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin (Niziny Środkowopolskie),pas wyżyn (Wyżyny Polskie),pas kotlin (Kotliny Podkarpackie),pas gór.Na mapie numerami od 1. do 5. oznaczono wybrane województwa Polski.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Nazwa zbiornika wodnego najstarsze Numer na mapie najmłodsze Zadanie 16.Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Zadanie 11.1.. B. Jezioro Tałty C. Przyjmij, że: - schronisko Nad Łomniczką jest położone na wysokości 1002 m n.p.m. - średnia prędkość pieszego turysty na nienachylonym odcinku .Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów.. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.. (1 pkt) Kurdowie nie posiadaj własnego pańąstwa.I MAPA - UMIEJETNOŚCI CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ.. Oznaczenie literowe na mapie Nazwa państwa Zadanie 31..

Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów _____ geograficznych oznaczonych na mapie numerami.

Zaznacz dwie cechy obszaru oznaczonego na mapie literą Y, odróżniające go od obszaruoznaczonego literą X.Na mapie litrami A - D zaznaczono położenie krańcowych punktów Polski, a w tabeli zamieszczono ich współrzędne geograficzne.. A. Azji.. To województwo ma dość niski na tle kraju wskaźnik .Na rysunkach oznaczonych numerami 1-3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami.. B. Afryki.Nazwy geograficzne Nazwy geograficzne są to nazwy własne obiektów geograficznych znajdujących się na Ziemi.. A. Nizina Chińska.. Wpisz nazwy województw oraz numery, którymi oznaczono województwa na mapie.. Większość obiektów geograficznych, zarówno naturalnych (np. kontynenty, góry, rzeki, pustynie), jak i stworzonych przez człowieka (państwa, jednostki administracyjne, miejscowości itp.) ma swoje własne, przypisane im nazwy.. 2010-10-03 17:59:14; Jakim kolorem oznaczono gory na mapie hipsometerycznej?. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. Łebsko, Gopło, Solińskie b) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono podane zbiorniki wodne na mapie.. A. Mikołajki • nazwy własne akwenów oznaczonych na fotografii literami B i C. Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.Zaznacz na mapie odpowiednimi literami obiekty geograficzne wymienione poniżej..

_____ Numer Nazwa obiektu geograficznego na mapie 1.

A - Przyporządkuj krańcowym punktom Polski współrzędne geograficzne.. Uczeń: 1) wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawieniu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie.. Na każdym rysunku podpisano kierunek północny.Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony 4 Zadanie 5.. - wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim - Miejska GóraOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Na podstawie: Atlas geograficzny świata, Warszawa 2003.. 2011-02-19 15:15:49 Wpisz w miejsce kropek nazwy wskazanych na rysunku form krasowych.. Dobierz cechy z wymienionych poniżej.10 Zadanie 19 (0 6) Wpisz do tabeli nazwy województw i ich stolic zaznaczonych na mapie konturowej Polski numerami od 1 6 (załącznik nr 2).. Rezerwat przyrody położony na południowy zachód od Jeziora Bełdany.. .wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy miejscowości zaznaczonych na mapie?. Opis obiektu Nazwa obiektuNa mapie konturowej zaznaczono literami A - E wybrane kraje w Europie..

Numer na mapie Nazwa obiektu geograficznego 1.

Następnie podaj współrzędne geograficzne tych obiektów.. 2009-05-12 11:52:28; Korzystając z atlasu geograficznego, wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. 2011-05-20 22:56:13Korzystając z atlasu geograficznego,wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. Nazwa obiektu: Miejska GóraKorzystając z atlasu geograficznego, wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. E. Nizina Zachodniosyberyjska.. Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy poniżej opisanych obiektów geograficznych.Na mapie załączonej do zadania 8 oznaczono cyframi parki narodowe.Rozpoznaj je i wpisz poniżej ich nazwy.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. 🎓 Wpisz do zeszytu nazwy obiektów geograficznych.. (2 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych.. B - Uzupełnij luki w zdaniach nazwami własnymi obiektów geograficznych.a) Uporządkuj poniżej podane zbiorniki wodne w kolejności od najstarszego do najmłodszego, wpisując ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.. 2015-05-07 17:52:05Na zdjęciu lotniczym wykonanym znad miejsca położonego w prawym górnym rogu pola B1 barwnej mapy, znajduje się fragment terenu przedstawionego na tej mapie w polach: A1, B1, A2, B2.. (2 pkt) Oblicz czas przejścia ze schroniska Nad Łomniczką (D3) szlakiem czerwonym na szczyt Śnieżki (D3), wiedząc że długość tej trasy na barwnej mapie wynosi 12 cm.. Opis obiektu: Wzniesienie o dwóch szczytach położone w Paśmie Klonowskim.. od 1 do 9 wybrane góry .. (0−1) Przyporządkuj każdemu z obszarów A i B po jednej z cech ruchu wód morskich.. 2009-12-09 17:57:09 wpisz daty lub wydarzenia w odpowiednie miejsca .. Cieśnina, przez którą przebiega szlak wodny z Jeziora Śniardwy do Mikołajek.. Poniżej przedstawiono opisy czterech województw spośród oznaczonych numerami na mapie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Podział polityczny według stanu na 31.12.2007 Wpisz do tabeli oznaczenia literowe i nazwy czterech krajów, które powstały jako samodzielne państwa po 1989 roku.. Jezioro Mikołajskie Zadanie 2.. Następnie podaj współrzędne geograficzne tych obiektów.. B. Półwysep Indochiński.. 🎓 Wpisz do tabeli nazwy geograficzne obszarów oznaczonych.Wpisz do tabeli nazwy wskazanych obiektów geograficznych oznaczonych na mapie numerami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt