Opisz zjawisko fotokomórki
Jest to proces energetyczny, w którym energia kwantów światła jest przekazywana elektronom swobodnym .Fotoefekt jest zjawiskiem kwantowym i stał się podstawą kwantowej teorii światła.. Zjawisko znane było w końcu XIX w.. Mój e-podręcznik.. Gdy na fotokomórkę pada światło, przepływa przez nią prąd, a gdy światło nie pada - prąd w obwodzie nie płynie.FOTOKOMÓRKA Zadanie 1 - fotony W 1900 r. niemiecki fizyk Max Planck (czyt.. Oświetlana jest ona światłem z lasera azotowego (dł. fali 337,1 nm).. Wyróżniamy dwa rodzaje fotokomórek: próżniowe i wypełnione gazem.. Ilość wybijanych fotoelektronów jest proporcjonalna do natężenia padającego światła.. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - prezentacja ; Widma emisyjne i absorpcyjne.. Fotokomórka - element urządzeń elektronicznych służący do pomiaru światła wykonany jako fotodioda próżniowa lub półprzewodnikowa, fototranzystor, fotorezystor i innych elementów elektronicznych wrażliwych na padające na nie promieniowanie.. Fotokomórka próżniowa została wynaleziona w 1895 przez fizyków niemieckich Hansa Geitela i Juliusa Elstera.Zjawisko fotoelektryczne: W 1886 r. Heinrich Rudolf Hertz odkrył zjawisko fotoelektryczne polegające na wybijaniu z powierzchni metalu elektronów przez padające światło.. Wykorzystanie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.. Łatwo możesz zauważyć, że tylko wtedy w obwodzie .Co to właściwie jest fotokomórka?.

Opisz budowę i zasadę działania fotokomórki.

Fotokomórki znalazły zastosowanie praktyczne w technice (urządzenia alarmowe), przemyśle (zliczanie dużej liczby przedmiotów - kartonów, wytłoczek, butelek itp. w produkcji taśmowej), sporcie (dokładny pomiar czasu w różnych dyscyplinach .Fotokomórki - reagują wytworzeniem prądu pod wpływem światła.. Założenia: 1.. Zbudowana jest ona z bańki kwarcowej, której jedna połowa wyłożona jest światłoczułą powłoką ( cez albo inny metal o niewielkiej pracy wyjścia elektronów ).Efekt fotoelektryczny (zjawisko fotoelektryczne, fotoefekt, fotoemisja) - zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu, zwane również precyzyjniej zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym - dla odróżnienia od wewnętrznego.. Przydatność 65% Na podstawie wybranych wierszy opisz zjawisko dekadentyzmu.. Dla każdego metalu istnieje najniższa częstotliwość światła, poniżej którejZaloguj się / Załóż konto.. Jest ona zatem swego rodzaju przetwornikiem energii świetlnej w elektryczną.. 5.Zjawisko fotoelektryczne polega na tym, że w wyniku oświetlenia określonym promieniowaniem elektromagnetycznym z powierzchni metalu wybijane są elektrony.. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - elektrony są emitowane z powierzchni oświetlanego materiału.Zjawisko fotoelektryczne polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem padającego promieniowania elektromagnetycznego (światła widzialnego lub promieniowania ultrafioletowego)..

Opisz zasadę działania i wykorzystanie fotokomórki.

Fizyka1.Tytuł 2.potrzebne przedmioty np. : butelka wody ,sól czy cos innego 3.opis przebiegu doświadczenia np. : co musiałas robić 4.Wynik doswiadczenia np. : sól osiadła na sznurku 5.Sformułowanie wnioski np. : Wynik twojej obserwacji np. : pod wpływem temperatury woda zaczeła wyparowywać i sól osiadła na sznureczku Mam nadzieje że pomogłam :)Zjawisko fotoelektryczne wykorzystywane jest komórkach fotoelektrycznych zwanych w skrócie fotokomórkami.. Omawiać teraz będziemy doświadczalne dowody kwantowej natury promieniowania.. Zjawisko dyfrakcji - prezentacja ; Atom wodoru - postulaty .Opisz czego dotyczy ogólna teoria względności Einsteina?. Narysuj jak może być włączona w obwód fotokomórka i opisz działanie tego obwodu jeśli znajduje się w nim fotoogniwo.. w obwodzie tej fotokomórki płynie prąd o natężeniu o,1 mA.. W zjawisku fotoelektrycznym wewnętrznym nośniki ładunku są przenoszone pomiędzy pasmami energetycznymi, na skutek .1.. Polega ono na tym, że światło padające na płytkę metalową "wybija" z niej elektrony swobodne.. Fotokomórki stosuje się w: Technice - filmie, telewizji; Przemyśle elektrycznym - do wykrywania błędów w druku; Przemyśle spożywczym - do kontroli daty przydatności produktów spożywczychZjawisko fotoelektryczne ma bardzo szerokie wykorzystanie nie tylko w technice ale także w życiu codziennym..

Charakterystyka pr ądowo-napięciowa fotokomórki.

Oświetlenie fotokomórki sprawia, że płynący w niej prąd jesteśmy w stanie w konkretnyEfekt fotoelektryczny przedstawiono schematycznie .. Maksymalna energia kinetyczna elektronów 4.. Przykładem zastosowania tytułowego zjawiska w praktyce - jest fotokomórka wynaleziona przez niemieckich fizyków Hansa Geitela i Juliusa Elstera w w 1895r.. Jaką długość fali emituje?. Fotokomórka jest urządzeniem, które działa w oparciu o zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.. Wyznaczanie stałej Plancka 7.. 3.Graniczna długość fali wywołująca zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne .32.4 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.. Zakładamy, że ten światłoczuły element jest oświetlony jakimś .W obwodzie z fotokomórką mamy zatem do czynienia z przetwarzaniem energii promienistej w energię elektryczną lub ze sterowaniem przepływu prądu.. 1. opisz przemiany energii zachodzące podczas zjawiska elektrycznego zawnętrznego.Wyjaśnienie zjawiska przez Alberta Einsteina.. Pierwszym przykładem jest komórka fotoelektryczna.. plank) wysun ął hipotez ę, Ŝe promieniowanie ciała .. Współcze śnie mechanika kwantowa wyja śniła, że światło w ka żdym zjawisku mo że by ć opisane jako wi ązka fotonów.. Klasyczna "fotokomórka" w swej zasadzie wykorzystuje zjawisko foto optyczne..

Zasadę działania fotokomórki możesz łatwo zrozumieć.

Je śli fotonówZastosowanie zjawiska.. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na wyrzucaniu elektronów z powierzchni ciała stałego pod wpływem padającego promieniowania.. Jako czujnik może być zastosowany fotorezystor, fototranzystor, fotodioda, fotoogniwo itp. Ten czujnik zamienia zmieniający się strumień (natęzęnie, oświetlenie itp) w zmieniający się prąd.. emalia odpowiedział(a) 17.05.2010 o 10:35 Ciało puszczone z pewnej wysokości spada.. Historia odkrycia zjawiska fotoelektrycznego 2.. Są one stosowane w wielu dziedzinach życia.. W omawianym doświadczeniu występuje zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.. Najpierw zajmiemy się zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym.. W świetle teorii falowej mogło być interpretowane w ten sposób, że fala elektromagnetyczna, która niesie ze sobą energię, wybija z sieci .ZASTOSOWANIE FOTOKOMÓRKI Zastosowanie Zjawisko fotoelektryczne nie wykazuje bezwładności, to znaczy, że nie ma opóźnienia w czasie między padaniem światła na powierzchnię fotokatody, a emisją elektronów.. Energia kinetyczna fotoelektronów (i co za tym idzie ich prędkość) nie zależy od natężenia .Działanie fotokomórki polega na zjawisku fotoelektrycznum.. Materiały pomocnicze - historia atomistyki.. Od 1931 roku, kiedy użyto fotokomórkę w mechanizmie automatycznego otwierania drzwi w restauracji Wilcox`s Pier w West Haven w USA, komórki fotoelektryczne stosuje się w technice( film .A.Einstein wyja ni mechanizm zjawiska fotoelektrycznego za o y on (za Planckiem), e wiat o ma budow ziarnisto-kwantow a energia jednego kwanta wynosi h - gdzie h- jest sta Plancka() a - cz stotliwo ci drga fali elektromagnetycznej padaj cej na dany metal.Przyspieszenie powyższe nazywane jest przyspieszeniem ziemskim, zaś samo zjawisko spadku nazywane jest spadkiem swobodnym.. Odpowiedzi.. Dekadentyzm jest to postawa światopoglądowa końca XIX wieku wyrażająca przekonanie o schyłkowym charakterze kultury europejskiej, znajdująca odzwierciedlenie w licznych utworach literackich .1.. .w fotokomórce typu XV-23a fotokatoda wykonana jest z litu (praca wyjścia elektronów z atomu litu wynosi 2,4 eV).. Przyjrzyj się jeszcze raz rysunkowi il.. 2. Podaj 2 przykłady zastosowania zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego w praktyce (2 nazwy urządzeń).. Podsumowanie do świadczeniaFotokomórka służy do badania zjawiska fotoelektrycznego oraz do innych celów naukowych.. Jako czujnik może być zastosowany fotorezystor, fototranzystor, fotodioda, fotoogniwo itp.Klasyczna "fotokomórka" w swej zasadzie wykorzystuje zjawisko fotooptyczne.. Fotokomórki to urządzenia wykorzystywane do pomiaru natężenia padającego światła; służą jako światłoczułe wyłączniki.. Cz ęstotliwo ść graniczna.. Badanie zjawiska fotoelektrycznego 3.. Z każdym fotonem związana jest energia, zgodnie z zależnością E = h · v 2.Zjawisko fotoelektryczne znalazło zastosowanie praktyczne w fotokomórkach.. Fotokomórki od ponad 80 lat odgrywają olbrzymią rolę nie tylko w nauce , ale także w różnych dziedzinach życia.Nieoświetlona fotokomórka nie przewodzi prądu, prąd może się jednak pojawić jeżeli katoda zostanie oświetlona światłem widzialnym.. Foton ma energię 3 eV..Komentarze

Brak komentarzy.