Napisz wzory grupowe związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych
wodorotlenek żelaza(II) wodorotlenek glinu wodorotlenek magnezu wodorotlenek miedzi(II) 16 17 18 19 Zadanie 12.. Nazwy związków aromatycznych podstawionych grupami alkilowymi, które nazywają się niekiedy arenami, tworzy się odmiennie i zależy to od wielkości i rodzaju grupy alkilowej.Wzór sumaryczny badanego związku Barwa wskaźnika uniwersalny papierek wskaźnikowy roztwór fenoloftaleiny roztwór oranżu metylowego Ca(OH) 2 Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach systematycznych.. Zadanie 30.. Zadanie 29.. W zdaniu 1. i 2. podkreśl właściwe określenie spośród podanych w nawiasie, a w zdaniu 3. wpisz odpowiednie informacje.Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. Poniżej przedstawiono wzory grupowe czterech wybranych izomerów pentanolu.. Nazwa systematyczna organicznego produktu: 22.2.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 2012-02-18 21:13:55 Napisz wzory sumaryczne i narysuj wzory strukturalne następujących związków chemicznych : tlenku azotu(II) tlenku węgla (IV) 2010-03-10 16:40:08Napisz wzory półstrukturalne oraz podaj nazwy systematyczne wszystkich izomerów pentanu 2012-11-18 11:41:51 POMOCY !.

Zbiór zada ...Napisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych.

154 .. Informacje o książce.. Uszereguj związki o wzorach podanych w tabeli według wzrastającej siły oddziaływań występujących między cząsteczkami danego związku.. Pierwiastki chemiczne należące do 1. grupy układu okresowego są tylko jednowartościowe, a pierwiastki chemiczne położone w 2. grupie układu .. a) b) _____ Zadanie 3.. Zbiór zada .Uzupełnij tabelę.. Zasady nomenklatury chemicznej są ustalane przez Komisję Nazewniczą Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC).. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. a) Na(I) i S b) Cr(III) i Cl c) Si(IV) i H d) As(V) i O e) Cl(VII) i O f) Pb(II) i lNapisz wzory strukturalne i podaj nazwy wszystkich możliwych estrów o wzorach sumarycznych: a) C 4 H 8 O 2Nazwy systematyczne związków organicznych.. Korzystając z informacji podanych w tabeli, uzupełnij poniższe zdania.. Przeprowadzono reakcje chemiczne przedstawione za pomocą schematu: CaC 2 → acetylen → etan → chloroetan → butan etenNomenklatura chemiczna, nazewnictwo chemiczne - system reguł obowiązujących przy nazywaniu pierwiastków i związków chemicznych.. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych..

Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.

Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) i podaj nazwy systematyczne trzech wybranych izomerów tego węglowodoru, które są alkenami.. Wejdź na mój profil na Instagramie: w formie jonowej, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie hydrolizy zasadowej 2-bromo-2-metylopropanu.. Podaj nazwy systematyczne związków, których wzory oznaczono numerami III i IV.Podobało się?. Nomenklatura ta podlega ciągłym rewizjom i zmianom, które są wynikiem .Zadanie ID:1370 [2012] W tabeli przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) wybranych alkanów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych oraz ich temperatury wrzenia pod ciśnieniem 1013 hPa..

Skorzystaj z układuPod wzorami tych związków podano ich nazwy systematyczne.

Napisz numery, którymi oznaczono wzory tych substancji.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Na podstawie podanych informacji napisz wzór półstrukturalny tego węglowodoru orazTak więc związek o wzorze sumarycznym C 6 H 5 Br to bromobenzen, C 6 H 5 NO 2 to nitrobenzen, a C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 to propylobenzen.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa .. (MKP42/27) Węglowodór o wzorze sumarycznym 6 H 12 nie odbarwia wody bromowej.. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) _____ siarczek ołowiu(IV) _____ tlenek baru _____ tlenek żelaza(III) _____ 2Uzupełnij tabelę.. (1 pkt) Określ mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) opisanej reakcji.Spośród związków o wzorach podanych w tabeli wybierz substancję najmniej i najbardziej lotną.. Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania.. BeS - siarczek berylu CaBr 2- bromek wapnia NaF - fluorek sodu Cr 2 O 3 - tlenek chromu(III) PbS 2 - siarczek ołowi(IV) FeBr 3 - bromek żelaza(III) Mn 2 O 7 - tlenek manganu(VII) Al - glin I 2-jodNapisz wzory sumaryczne związków chemicznych, w których jeden z pierwiastków chemicznych przyjmuję podaną wartościowość..

Podaj wzór alka­ nu i wzory chlorków alkilowych oraz ich nazwy systematyczne.

Wzory wybierz spośród podanych.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny .. Podpisz modele cząsteczek związków chemicznych.. 154 .. Informacje o książce.. Jego nazwa systematyczna to cykloheksa-3,5-dieno-1,2-dion.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) _____ siarczek ołowiu(IV) _____ tlenek baru _____ tlenek żelaza(III) _____1.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa .. Napisz wzory wybranych związków.. Ustal wzór sumaryczny monohydroksylowego alkoholu alifatycznego, jeżeliNapisz wzory półstrukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych.. (0-1) Napisz wzór uproszczony orto-benzochinonu.. Napisz nazwę systematyczną organicznego produktu tej reakcji.. Jednak ulega reakcji z bromem w obecności światła.. Podaj wartościowości .. Oblicz stosunek masowy pierwiastków chemicznych w podanych tlenkach.. (0-1)i nazw związków chemicznych Grupa B 1.. Określ rzędowość alkoholi o podanych wzorach półstrukturalnych..Komentarze

Brak komentarzy.