Wybierz właściwe tłumaczenie i uzupełnij luki w zdaniach opcjami a b lub c do you know
Słownik angielskiego zawiera nagrania wymowy, przykładowe zdania i obrazki.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. Zakreśl literę A, B albo C. When I was a child, crime rates weren .Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. Zakreśl literę A, B albo C. rule C. charge 3 W zadaniach 3.1 - 3.5 spośród podanych opcji (A - C) wybierz tę, która jest najtrafniejszym tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu.. Jeśli zdnie zaczyna się od Future Simple (lub innym czasem/czasownikem modalnym), to drugiego zdania NIE poprzedza przecinek.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. Zakreśl literę A, B albo C. Aliteracja - to powtórzenie w celach ekspresywnych jednej lub kilku głosek na początku lub w akcentowanych pozycjach kolejnych wyrazów tworzących zdanie lub wers.. A kommst B kommen C komme1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulPlay this game to review English.. Kate lub Jack: I zeszyt ćwiczeń: ex.. Z nami poprawisz znacząco swoje oceny z angielskiego!Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (12.1.-12.3.)..

30 - wysłuchaj rozmowy z podróżnikiem i uzupełnij luki 1-4 w poniższej notatce, ex.

You .domów, położenie, życie w mieście i na wsi, czasowniki złożone, zwroty, słowotwórstwo: przymiotniki odrzeczownikowe (cz.1), przymiotniki złożone there is / there are; przyimki dobieranie zadanie otwarte: uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań pytania o informację, udzielanie informacji i wyjaśnień | zadanieOpis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. A. have gone B. went C. had gone 2.W zadaniach 1-5 spośród podanych odpowiedzi (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę.. Jak tworzy się czas przeszły Perfekt?. Zakreśl literę A, B lub C. spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która może najlepiej zastąpić zaznaczony fragment.. Zakreśl literę A, B albo C.. Zadanie 9.. 1.5.W zadaniach 9.1.-9.5. spośród podanych opcji odpowiedzi (A-C) wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego zdania lub jego fragmentu.. a. das Krankenhaus b. die Krankenkasse c. die Klinik1)Uzupełnij minidialogi.Z podanych odpowiedzi A,B lub C wybierz właściwą wypowiedz jednej z osób.. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz poprawną odpowiedź w zdaniach 1-6, zakreślając literę A, B lub C..

30 - posłuchaj wywiadu ponownie i wybierz poprawną opcję.

Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.W zadaniach 9.1.-9.5. wybierz tę opcję, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie, poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu.. I wish there had been B.Usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów.. XX wieku w DARPA, aby pomóc w tworzeniu odpornych na atak sieci komputerowych.Potem stał się podstawą struktury InternetuZadania ze słuchu, praca na tekstach, gramatyka.. Zakreśl literę A, B lub C.. Zdania 1-3 odnoszą się do pierwszego tekstu, natomiast zdania 4 .Uzupełnij luki imieniem.. CKE - zestawy zadań powtórkowych (16-20 marca).Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim, np. postać, zdarzenie, który oprócz znaczenia dosłownego ma sens dodatkowy, domyślny, czyli alegoryczny.. 3 4 6 .Model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych.Model TCP/IP został stworzony w latach 70.. Ale po co właściwie jest to „habe" w zdaniu?. 9.1.Widzisz?. Już wyjaśniam.. 9.2.Uzupełnij luki w ćwiczeniu 3., tak aby tekst był spójny, logiczny i gramatycznie poprawny.. Dzięki temu tłumaczenia są jasne i klarowne, pozwalające na naukę w domu i przyswajanie kolejnych działów w języku..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.

Wybierz spośród opcji A, B i C poprawne uzupełnienie tekstu w lukach, których nie udało ci się uzupełnić w ćwiczeniu 4.. - Jeśli nie jest za późno, pójdę pieszo.. B.I don't ,but I'll find out.Najlepszy słownik angielsko-polski i tłumacz angielskiego online.. Anafora - środek poetycki polegający na powtórzeniu tych samych .1 W zadaniach 1.1-1.2 spośród podanych opcji (A-C) wybierz tę, która jest tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasie poprawnie uzupełniającym lukę w zdaniu.. _____ thing when you need to find something.9 EXAM TASK W zadaniach 1-5 wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasie.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.Każde zadanie z angielskiego w naszym serwisie zostało wykonane przez nauczyciela języka angielskiego lub osobę, która zna go perfekcyjnie.. Do stworzenia zdania w Perfekt potrzebujesz jak wspomniałam dwóch czasowników: Jeden czasownik pomaga tylko stworzyć zdanie i nic nie oznacza (Hilfsverb).b.. Zakreśl odpowiedź A, B lub C.. 5 Pogratuluj koleżance zdobycia pierwszego miejsca na zawodach.. Zadanie 5 (10 punktów / _____ ) Uzupełnij luki w tekście poprawnymi formami czasowników w nawiasach w czasach Past Simple lub Present Perfect.A win B pay C earn..

(0-5) W zdaniach (9.1.-9.5.)

Ćwiczenie 5.. W jednym zdaniu jest „habe" + „gekocht", a więc dwa czasowniki..Komentarze

Brak komentarzy.