Opisz właściwości azotu tlenu wodoru i tlenku węglaiv
WŁAŚCIWOŚCI: Nazwa zwyczajowa: dwutlenek węgla.. Plan Miletu przebudowanego według wskazówek Hippodamosa, V-IV w. p.n.e. 1 - dzielnice mieszkaniowe, 2 i 3 - agory, 4 - sanktuarium Apollina, 5 - buleuterion (budynek Rady), 6 - sanktuarium Ateny, 7 - teatr, 8 i 9 - porty, 10 - mury obronne, częściowo w miejscu dawniejszych z VI i V w. p.n.e.- opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu oraz właściwości fizyczne gazów szlachetnych - podaje, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu - tłumaczy, na czym polega zmiana stanu skupienia na przykładzie wody - definiuje pojęcie wodorki - omawia obieg tlenu i tlenku węgla(IV)Zadanie: napisz i opisz według wzoru równania reakcji chemicznych wodorek azotu iii tlen gt tlenek azotu iv tlenek wodoru tlenek azotu i Rozwiązanie: 1 4nh_ 3 7o_ 2 to 4no_ 2 6h_ 2 o 4 cząsteczki wodorkuNapisz i opisz według wzoru równania reakcji chemicznych.. W piśmiennictwie, tlenki azotu zbiorowo określane są jako lub bardziej skrótowo NOX (od wzoru sumarycznego i angielskiego zwrotu Nitrogen OXides), jednak oprócz tlenków które opisać można wzorem (x= 1,2), występują również tlenki (x=1, 3, 4, 5).. Tlenek ten można bardzo łatwo rozpoznać, używając wody wapiennej.Tlenki azotu - wzory,właściwości.. *łączy się z niemetalami (z tlenem tworzy wodę, z azotem tworzy amoniak, z chlorem tworzy chlorowodór, z siarką tworzy siarkowodór)Opisz właściwości azotu, tlenu, wodoru oraz tlenku węgla(IV)..

Właściwości chemiczne tlenu.

*bezbarwny.. Treść zadania:W trzech nieoznakowanych probówkach znajdują się tlen, wodór i dwutlenek węgla.. Zapisz równania reakcji otrzymywania tlenu, wodoru i .Właściwości azotu - jest gazem, - bezbarwny, - bezwonny, - bez smaku, - trudno rozpuszczalny w wodzie, - nie podtrzymuje palenia, - w temperaturze pokojowej jest mało reaktywny, - po ogrzaniu reaguje z tlenem, wodorem, niektórymi metalami, Zastosowanie azotu - produkcja materiałów wybuchowych, - lekarstwa, - amoniak, - kwas azotowy, - powierzchniowa obróbka stali, - wytwarzanie .Czad to zwyczajowa nazwa tlenku węgla(II), który powstaje przy niecałkowitym spalaniu paliw (drewno, olej, gaz) przy ograniczonym dostępie tlenu.Tlenek węgla(II) jest toksycznym, bezbarwnym, bezwonnym gazem, zwanym cichym zabójcą.. Najczęściej występujące w przyrodzie tlenki.. Odkrył również tlenki azotu, zbadał skład chemiczny wody i powietrza.1.. jest gazem dobrze rozpuszczalnym w wodzie,zatem w przeciwieństwie do tlenu nie można zbierać go pod wodęCzad to zwyczajowa nazwa tlenku węgla(II), który powstaje przy niecałkowitym spalaniu paliw (drewno, olej, gaz) przy ograniczonym dostępie tlenu.Tlenek węgla(II) jest toksycznym, bezbarwnym, bezwonnym gazem, zwanym cichym zabójcą..

właściwości fizyczne: *gaz.

*ma kwaskowaty smak.. Jest niepalny i nie podtrzymuje palenia.. H 2 O - tlenek wodoru (występuje w wodzie) CO 2 - tlenek węgla (IV) (występuje w powietrzu) SiO 2 - tlenek krzemu (IV) (występuje w piasku) 3.. *nie pali się.Tlenek węgla (IV) jest ok. 1,5 raza cięższy od powietrza.. Podaj zasady pracy z substancjami o właściwościach wybuchowych.. Opisz najprostszy sposób ich identyfikacji i przedstaw przewidywane obserwacje.Nie wiem, jak mam się za to zabrać.. Skąd biorą się tlenki?. Właściwości tlenu: - jest gazem, - bezbarwny, - bezwonny, - bez smaku, - podtrzymuje palenie, - trudno rozpuszczalny w wodzie, 3.Poprzednia strona Właściwości tlenku węgla(IV) .. Mieszanina wodoru i tlenu po ogrzaniu lub pod wpływem iskry wybucha, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w obecności wodoru.. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i niepalny gaz o kwaskowatym smaku, rozpuszczalny w wodzie (1,7 l CO 2 /l H 2 O) i cięższy od powietrza (ok. 1,5 raza).Pod normalnym ciśnieniem przechodzi ze stanu .Właściwości tlenków Właściwości fizyczne..

Opisz obieg tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie.

a) tlenek chloru (I) = chlor + tlen b) potas + chlor = chlorek potasu c) żelazo + siarka = siarczek żelaza (III) d) tlenek rtęci (I) = rtęć + tlen e) wapń + chlor = chlorek wapnia f) tlenek ołowiu (II) + wodór = ołów + tlenek wodoru g) tlenek chromu (III) + węgiel = chrom + tlenek węgla (IV) h) tlenek azotu (II) + wodór .Do reaktora wprowadzono 4,48dm 3 tlenku węgla(II) i 1mol tlenu, odmierzonych w warunkach normalnych i zainicjowano reakcję, w wyniku której powstał tlenek węgla(IV).. Na ogół powstają poprzez syntezę z tlenem: 2Mg + O 2 → 2 MgOTlenki Tlenki to dwuskładnikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami.. Tlenki mają bardzo różne własności fizyczne, które zależą od pierwiastka łączącego z tlenem: od substancji stałych o bardzo wysokich temperaturach topnienia (tlenek wolframu), przez ciecze (), po gazy (podtlenek azotu).Większość tlenków metali ma podobny, biały bądź szary kolor bez połysku, jednak znanych jest też wiele .2) opisuje właściwości fizyczne i chemiczne azotu, tlenu, wodoru, tlenku węgla(IV); planuje i wykonuje doświadczenia dotyczące badania właściwości wymienionych gazów; 3) pisze równania reakcji otrzymywania: tlenu, wodoru i tlenku węgla(IV) (np. rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego, spalanie węgla);Źródło 1.. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości: a) Przebieg: ogrzewamy nadmanganian potasu, b) Obserwacja: wydziela się bezbarwny gaz, w którym zapala się tlące się łuczywo, c) Wniosek: tlen jest gazem, który podtrzymuje palenie 2..

Tlenki azotu to połączenia azotu z tlenem.

Z uwagi na nieduże rozmiary cząsteczki i lipofilowość, tlenek azotu swobodnie przedostaje się przez błony komórkowe (błony biologiczne) bez pośrednictwa układów transportujących.a) miedź + tlen ----> tlenek miedzi ( I ) 4Cu + O2---->2Cu2O 4 atomy miedzi + 1 cząsteczka tlenu daje 2 cząsteczki tlenku miedzi(I) b) wodór + chlor ---- > Chlorowodór H2 + Cl2----->2HCl 1 czasteczka wodoru + 1 cząsteczka tlenu daje 2 cząsteczki chlorowodoru c) wodór + azot ----> wodorek azotu ( III ) N2 +3 H2---->2NH3 cząsteczka azotu + 3 cząsteczki wodoru daje 3 cząsteczki wodorku .Dwutlenek węgla (nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), ditlenek węgla, CO 2 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.. Na .Dla potrzeb laboratoryjnych tlenek węgla (IV) uzyskuje się, działając kwasem solnym na kawałek marmuru (węglanu wapnia).. *gaz o najmniejszej gęstości (14 razy mniejszy od gęstości powietrza) właściwości chemiczne: *niemetal.. antła lawłazier), ojciec nowoczesnej chemii.. Oblicz masę mieszaniny poreakcyjnej.. Wybierz poprawną odpowiedź, aby kontynuować.Tlenek azotu.. Wyjaśnij, dlaczego pierwiastki tworzące w układzie okresowym 18. grupę nazywamy gazami szlachetnymi.. Zapisz równania reakcji otrzymywania tlenu, wodoru i .Opisz właściwości azotu, tlenu, wodoru oraz tlenku węgla(IV).. - jak włożysz do tlenku węgla (IV) to płomień zgaśnie, - jak włożysz do azotu to też zgaśnie, Ale jak odróżnić azot od tlenku węgla (IV)?WŁAŚCIWOŚCI: Symbol chemiczny: O-gaz-bezbarwny-bezwonny-słabo rozpuszcza się w wodzie - nieco cięższy od powietrza - podtrzymuje spalanie, sam natomiast się nie pali - w temperaturze pokojowej łączy się z nielicznymi pierwiastkami, natomiast podwyższenie temperatury powoduje, że tlen chętnie wchodzi w reakcję niemal ze wszystkimi pierwiastkami.2.. Wzór ogólny tlenków: XaOb X - atom dowolnego pierwiastka, O - atom tlenu, a - ilość atomów pierwiastka X, b - ilość atomów tlenu Nazwy tlenków: tlenek (nazwa pierwiastka) (wartościowość pierwiastka), jeśli pierwiastek ma tylko jedną wartościowość wówczas nie podaje się jej.Wodór odkrył i opisał jako pierwszy angielski chemik w 1776roku HENRY CAVENDISZ (czyt.. Podaj zasady pracy z substancjami o właściwościach wybuchowych.. Opisz obieg tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie.. Tworzy tlenki metali, które charakteryzują się konsystencją stałą i bardzo wysoką temperaturą topnienia oraz wrzenia.. Zobacz rozwiązanie Tlenek azotu to aktywny biologicznie związek chemiczny, który spełnia wiele niezwykle ważnych funkcji fizjologicznych.. *słabo rozpuszcza się w wodzie.. CAVENDISZ Henry (1731-1810) - angielski chemik i fizyk, uważany za twórcę chemii gazów.. Wzór sumaryczny: CO2.. Kavdysz).. Słabo rozpuszcza się w wodzie.. Wyjaśnij, dlaczego pierwiastki tworzące w układzie okresowym 18. grupę nazywamy gazami szlachetnymi.. Dzięki zastosowaniu metod ilościowych opisał proces spalania .Test - Seria pytań wielokrotnego wyboru.. Tlenki litowców oraz berylowców są w stanie reagować z wodą i tworzą w ten sposób wodorotlenki ( Na 2 O + H 2 O → 2NaOH).Własności fizyczne: Bezbarwny, bezwonny gaz.. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i jest wchłaniany do krwioobiegu, blokując dopływ tlenu, gdyż tlenek węgla(II) wiąże się z .3..Komentarze

Brak komentarzy.